7904464006

எங்களிடம் சாமி சிலைகள், கோவில் வேலைகள், வீட்டு படிக்கள், பெஞ்சுக்கல், மாடல் சிற்பங்கள்,உருவ சிலைகள் மற்றும் அனைத்து விதமான சிற்பங்களும் சிறந்த முறையில் செய்து தரப்படும்.

பழைய சிற்பங்கள் புதுப்பித்துத் தரப்படும்

Reach Us

TEMPLE WORKS SIRPA KALAIKOODAM AND STONE CUTTING 7904464006
Tamilnadu, , Thanjavur district, Tamil Nadu 613001 IN
Phone: 7904464006 Phone: 6382963092 Website: https://www.thebusinessads.com/thanjavur-district/Category/sirpa-kalaikoodam-stone-cutting/ad/temple-works-sirpa-kalaikoodam-and-stone-cutting-7904464006-thanjavur%20district