9443543636

பல் காப்பு மருத்துவம்

முதியோர் பல் மருத்துவம்

முகவாயில் நோய்க்குறியியல்

வாயிலும் கதிரியக்கவியல்

வாய் எலும்பு அறுவை சிகிச்சை

Reach Us

DHANYA DENTAL CLINIC
மணிமேகலை வளாகம், சாலை, பர்மா காலனி பஸ் நிறுத்தம், காரைகுடி .630002,, , Karaikudi, Tamil Nadu 630002 IN
Phone: 9443543636 Phone: 9788010411 Website: https://www.thebusinessads.com/karaikudi/Category/dental-ciling/ad/dhanya-dental-clinic-karaikudi
  • மணிமேகலை வளாகம், சாலை, பர்மா காலனி பஸ் நிறுத்தம், காரைகுடி .630002,
  • Karaikudi
  • 9443543636, 9788010411