8760551155

*அனுபவமிக்க தேர்ச்சிபெற்ற ஆடிட்டர்களால் நடத்தப்படுகிறது .

 

*ஒவ்வொரு மாணவரின் மேலும் தனிக்கவனம் செலுத்தப்படும் .

 

*60 % மேல் தேர்ச்சி வீதம் , 100 % பயிற்சி நேரம் .

 

*வாரம் தோறும் தேர்வுகள் மூலம் பயிற்சிவழங்கப்படும் .

 

 

*எளிமையாக்கப்பட்ட பாடப்புத்தகங்கள் வழங்கப்படும்.

 

*அரசு வேலையிலும் , தனியார் துறையிலும் சேரலாம் .

 

*மற்ற துறைசார்ந்த படிப்புக்களை விட குறைவான செலவாகும் .

Reach Us

SPARTAN CA AGADAMY CA CMA CS 8760551155 ஸ்பார்டன் CA அகாடமி
NO 15,Old November 9, Subramaniapuram 2 street, North Extn, Karaikudi ., எண் 15, பழைய நவம்பர் 9, சுப்பிரமணியபுரம் 2 தெரு, வடக்குப் பகுதி, காரைக்குடி., Karaikudi, Tamil Nadu 630001 IN
Phone: 8760551155 Phone: 7094674551 Website: https://www.thebusinessads.com/karaikudi/Category/agadamy/ad/spartan-ca-agadamy-karaikudi
  • NO 15,Old November 9, Subramaniapuram 2 street, North Extn, Karaikudi .
  • எண் 15, பழைய நவம்பர் 9, சுப்பிரமணியபுரம் 2 தெரு, வடக்குப் பகுதி, காரைக்குடி.
  • Karaikudi
  • 8760551155, 7094674551